1. Mật khẩu bao gồm số, chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt.

2. Không chứa tên tài khoản (ví dụ:tên Nguyễn Văn An sẽ không bao gồm "nguyen","van","an" trong mật khẩu)

3. Độ dài mật khẩu tối thiểu là 8 ký tự

4. Tối đa 90 ngày phải đổi mật khẩu

5. Mật khẩu 5 lần đổi liên tiếp không giống nhau